Wettelijke informatie

Gebruiksvoorwaarden
Privacybeleid
Cookiebeleid

Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn in het Engels opgesteld. Indien u het Engels niet begrijpt, neemt u contact op met Lab-Box (via info@lab-box.com) alvorens de applicatie ervan te aanvaarden om een vertaling of een verklaring in het Nederlands te krijgen. Door deze algemene voorwaarden te aanvaarden, verklaart u Engels en de inhoud van deze voorwaarden te begrijpen.

Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld in het Engels. Indien u het Engels niet machtig bent, gelieve contact op te nemen met Lab-Box (via info@lab-box.com) vooraleer u de aanvraag aanvaardt om een vertaling of een toelichting in het Frans te ontvangen. En acceptant les présentes conditions générales, vous déclarez comprendre l'anglais et le contenu des présentes conditions générales.

De website toegankelijk op www.lab-box.com (de "Website") is ontwikkeld door Lab Box SA/NV.

Verantwoordelijk voor de website:

Lab Box SA/NV ("Lab Box")

Belvédèrestraat 29 - 1050 Elsene

Ondernemingsnummer: BE 0680.845.473 (RLE Brussel)

Om ons te contacteren: info@lab-box.com

Algemeen
Het gebruik van de Website is onderworpen aan de naleving van deze gebruiksvoorwaarden (de "Gebruiksvoorwaarden"). Door deze Website te bezoeken, verklaart u dat u de Gebruiksvoorwaarden hebt gelezen en zonder voorbehoud aanvaardt.

Lab Box behoudt zich het recht voor om de informatie op de website en deze gebruiksvoorwaarden op elk moment te wijzigen of bij te werken zonder voorafgaande kennisgeving. Elke wijziging zal op de website worden gepubliceerd. De gebruiker erkent voorts dat Lab Box het recht heeft om de beschikbaarheid van de website op elk moment te onderbreken, met name voor onderhoud of updates.

Intellectuele eigendom
De gebruiker erkent uitdrukkelijk dat de presentatie, de inhoud, de handelsmerken en logo's en alle informatie en gegevens die op de website verschijnen, beschermd zijn door intellectuele eigendomsrechten en eigendom zijn en blijven van Lab Box of zijn dochterondernemingen.

Elke reproductie, weergave, gebruik, aanpassing, wijziging, opneming, vertaling, commercialisering, geheel of gedeeltelijk door middel van om het even welk procédé en op om het even welke drager (papier, digitaal, ...) is verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Lab Box.

Kwaliteit van de informatie en gebruik van de Website
De informatie op de Website en in elk reclamemateriaal of met vermelding van Lab Box is louter indicatief en vormt geen contractueel aanbod dat Lab Box of zijn dochterondernemingen of filialen kan binden. Bepaalde producten die op de website en in elke brochure of reclame-uiting van welke aard dan ook verschijnen, kunnen qua gewicht, afmetingen, kleuren, prestaties, kwaliteitskenmerken, enz. lichtjes afwijken van de werkelijke uitvoeringen. Gelieve contact op te nemen met Lab Box voor specifieke informatie betreffende prijzen, productspecificaties, leveringstermijnen, verkoopsvoorwaarden en omvang van de garanties, al naargelang het geval.

In het algemeen zijn de informatie en illustraties op de pagina's van de Website van algemene aard, hebben ze geen contractuele waarde en kunnen ze Lab Box of zijn verantwoordelijkheid, zijn dochterondernemingen of filialen niet binden. Lab Box staat niet in voor de nauwkeurigheid van de informatie op de Website en het kan gebeuren dat er materiële fouten voorkomen.

Lab Box wijst alle verantwoordelijkheid af voor het gebruik dat kan worden gemaakt van de (inhoud van deze) Website of voor enige schade die daaruit kan voortvloeien (virussen, beschadigde bestanden, verlies van programma's of andere gegevens, bugs, enz.) en elke gebruiker verbindt zich ertoe de Website niet te gebruiken op een manier die schadelijk zou zijn (voor derden of voor Lab Box).

Lab Box kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor onderbrekingen in de transmissie of andere technische problemen die van invloed zijn op het internetnetwerk of voor enige gebeurtenis waarover Lab Box geen controle heeft.

Hyperlinks
De Website kan hyperlinks bevatten naar andere websites en toepassingen die niet door Lab Box worden beheerd of gecontroleerd. Lab Box kan in geen geval verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud ervan, het gebruik dat ervan wordt gemaakt of de praktijken inzake de bescherming van persoonsgegevens die door de beheerders van deze sites worden toegepast. Elke gebruiker is verantwoordelijk voor de hyperlinks waarop hij klikt.

Verwerking van persoonsgegevens en cookies
Lab Box verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met zijn privacybeleid, dat beschikbaar is op de volgende link: https://www.lab-box.com/pages/legal-information.

De Website maakt gebruik van cookies. Voor meer informatie over hoe Lab Box cookies beheert, kunt u het cookiebeleid raadplegen op de volgende link: https://www.lab-box.com/pages/legal-information.

Diversen
De nietigheid of ontoepasbaarheid van één van de clausules van de Gebruiksvoorwaarden mag geen invloed hebben op de geldigheid of toepasbaarheid van de andere clausules. Indien een bepaling van de Gebruiksvoorwaarden ongeldig, niet-afdwingbaar of in strijd met de toepasselijke wetgeving is, wordt een dergelijke bepaling automatisch beperkt of gewijzigd om deze geldig of afdwingbaar te maken voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, en blijven alle andere bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden volledig van kracht.

Elk gebruik van de Website alsook deze Gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan de Belgische wetgeving.

Elk geschil met betrekking tot het gebruik van deze Website of de inhoud ervan valt onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Brussel.


Datum van laatste herziening: 15/01/2021

Privacybeleid

Deze privacy is opgesteld in het Engels. Indien u het Engels niet machtig bent, gelieve contact op te nemen met Lab-Box (via info@lab-box.com) vooraleer u de applicatie aanvaardt om een vertaling of uitleg in het Frans te ontvangen. Als u dit privacy- en cookiebeleid aanvaardt, verklaart u dat u de algemene voorwaarden in het Engels en de inhoud ervan begrijpt.

Deze Privacy is in het Engels opgesteld. Indien u het Engels niet begrijpt, neemt u contact op met Lab Box (via info@lab-box.com) alvorens de applicatie ervan te aanvaarden om een vertaling of een verklaring in het Nederlands te krijgen. Door deze Privacy en Cookie Policy te aanvaarden, verklaart u Engels en de inhoud van deze voorwaarden te begrijpen.

Lab Box SA/NV zet zich in voor de bescherming van uw privacy en neemt haar verantwoordelijkheden met betrekking tot de beveiliging van persoonlijke gegevens van klanten zeer serieus. Voor meer gedetailleerde informatie over privacywetgeving, aarzel niet om de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG) (de "GDPR") te lezen.

GEGEVENSBEHEERDER

Uw persoonlijke gegevens worden verwerkt door:

Lab Box SA/NV (hierna: "Lab Box")

Rue du Belvédère, 29

1050 Elsene/Elsene

Ondernemingsnummer: BE0680845473

Om ons te contacteren: info@lab-box.com

Om toegang te krijgen tot ons beleid: https://www.lab-box.com/pages/legal-information

1. Toepassingsgebied
Zoals gebruikt in dit Beleid, omvatten de termen "gebruiken" en "verwerken" van Persoonsgegevens (zoals hieronder gedefinieerd) het onderwerpen van de persoonlijke informatie aan statistische of andere analyses en het gebruiken of verwerken van persoonlijke informatie op elke manier, inclusief, maar niet beperkt tot het verzamelen, opslaan, evalueren, wijzigen, verwijderen, gebruiken, combineren, bekendmaken en overdragen zoals beschreven in deze Privacy.

Lab Box ("wij" of "ons") biedt dit beleid aan om u te informeren over ons beleid en onze procedures met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van persoonsgegevens van eenieder die gebruik maakt van de Website en de daarop aangeboden Diensten (de "Gebruikers" of "u").

2. Welke informatie verzamelen wij?
Lab Box verzamelt en verwerkt twee soorten informatie: (i) informatie die gebruikers aan ons verstrekken en (ii) informatie met betrekking tot het gebruik van de Website door de gebruiker (gezamenlijk de "Persoonsgegevens"). Persoonsgegevens hebben de betekenis zoals die daaraan wordt toegekend in de toepasselijke Belgische en Europese wetgeving.

(i) Informatie die u aan ons verstrekt:

Wanneer u de Website bezoekt, ons een e-mail stuurt of communiceert met onze klantendienst, verstrekt u ons vrijwillig bepaalde Persoonsgegevens die wij verzamelen en verwerken. Dergelijke persoonsgegevens kunnen bestaan uit, maar zijn niet beperkt tot uw naam, geboortedatum, fysiek adres, telefoonnummer of e-mailadres. Indien u ons gegevens over een andere persoon verstrekt, bevestigt u hierbij dat u de GDPR volledig respecteert door dit te doen en dat u hiervoor alle noodzakelijke autorisatie heeft ontvangen.

Bovendien, wanneer u contact opneemt met onze klantendienst of met een van de medewerkers van Lab Box, wanneer u ons feedback geeft of wanneer u deelneemt aan een promotie, kunnen we een dossier van die correspondentie bijhouden en de nodige informatie verzamelen om uw vraag/deelname te classificeren, erop te antwoorden en, indien van toepassing, een inbreuk op dit beleid te onderzoeken.

(ii) Informatie die wij over u te weten komen door uw gebruik van de Website:

Wij kunnen uw IP-adres en bepaalde niet-persoonlijke informatie of geaggregeerde gegevens over hoe en wanneer u de Website gebruikt, verzamelen of verwerken. Deze informatie is meestal van technische aard (apparaatinstellingen en informatie, inclusief maar niet beperkt tot het type browser, besturingssysteem, toetsenbordtaal, schermresolutie, IP-adres, locatie, etc.) en gedragsmatige aard (de door u ondernomen acties op de Website, inclusief maar niet beperkt tot toegangstijden, opgevraagde pagina's, uitgevoerde acties, etc.) en wordt gebruikt om statistische gegevens over het gebruik van onze Website samen te stellen.

3. Doeleinden van het verzamelen van informatie
Lab Box verzamelt de Persoonsgegevens alleen voor de volgende doeleinden:

i. Naleving van wettelijke verplichtingen (art. 6, §1, c) van de GDPR):

We kunnen uw Persoonsgegevens ook verwerken om te voldoen aan de wet, om alle wettelijk verplichte papieren in te vullen in elk land/regio waar ofwel de Gebruiker ofwel Lizy actief is, of in geval van illegaal gebruik, wanneer we bevelen ontvangen van gerechtelijke autoriteiten.

Wij kunnen ook nagaan of u uw verplichtingen uit hoofde van ons Beleid nakomt en onderzoek doen naar fraude en inbreuken op alle toepasselijke regels en voorschriften.

ii. Rechtmatige belangen (art. 6, §1, f) van de GDPR):

Naast het verzamelen van uw Persoonsgegevens om onze diensten te verlenen of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, kunnen wij uw Persoonsgegevens verzamelen en gebruiken voor de volgende doeleinden:  

a. De gebruikerservaring verbeteren:

Het bijhouden van uw gebruik van de Website stelt ons in staat om onze diensten te personaliseren, en het stelt u in staat om de Website op de juiste manier te gebruiken. Dit stelt ons ook in staat om meer te weten te komen over de voorkeuren van de gebruiker en algemene trends op de Website om de kwaliteit van de Website te verbeteren en uw ervaring te personaliseren.

b. Klantenservice te verlenen:

Wij voeren een algemene klantenadministratie door te antwoorden op uw vragen, uw verzoeken te behandelen of eventuele problemen op te lossen.

c. Marketingacties uitvoeren:

Wij kunnen contact met u opnemen met op maat gesneden suggesties en informatie over evenementen en andere producten of diensten, alsmede mededelingen over de Website en/of Lab Box.

U kunt er op elk moment voor kiezen om u af te melden voor marketingpromoties van Lab Box en/of post/e-mailcorrespondentie van Lab Box als u niet meer wilt dat uw persoonlijke gegevens voor een van de bovengenoemde doeleinden worden gebruikt. Indien u geen commerciële berichten meer van ons wenst te ontvangen, kunt u er te allen tijde voor kiezen u uit te schrijven voor dergelijke commerciële berichten door ons een e-mail te sturen op info@lab-box.com.

d. Genereren van statistieken en uitvoeren van statistische analyses:

Wij kunnen anonieme statistieken genereren over (het gebruik en de Gebruikers van) de Website om deze te verbeteren en om statistische analyses uit te voeren.

e. Het delen van anonieme informatie met derden:

Sommige van uw Persoonsgegevens zouden kunnen worden meegedeeld aan andere bedrijven van onze bedrijvengroep om onze diensten te verbeteren (bijvoorbeeld aan onze start-up studio Lab Box SA/NV, aan de andere start-ups van onze start-up studio, aan D'Ieteren Automotive SA/NV of aan andere bedrijven van dezelfde bedrijvengroep). Er zullen nooit Persoonsgegevens worden doorgegeven aan derden voor marketing-, reclame- en promotiedoeleinden. Enkel anonieme informatie kan worden bekendgemaakt aan derden voor marketing-, reclame- en promotiedoeleinden, alsook voor statistische doeleinden voor mobiliteitstrends.

Indien u in meer detail wenst te weten aan welke derden uw Persoonsgegevens zijn meegedeeld, gelieve dan te verwijzen naar deel 6 hieronder ("uw rechten").

iii. Andere verwerking:

Wij zullen altijd uw toestemming vragen voordat wij Persoonsgegevens gebruiken voor een ander doel dan de doeleinden die in dit Beleid zijn uiteengezet.

4. Beveiliging van uw persoonlijke gegevens
Om verlies, misbruik en wijziging van uw persoonlijke gegevens te voorkomen, heeft Lab Box een verscheidenheid aan passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen geïmplementeerd die voldoen aan of verder gaan dan de standaardtechnologieën in de sector, teneinde de vertrouwelijkheid van uw persoonlijke gegevens te waarborgen en uw online veiligheid te garanderen. Lab Box kan echter niet garanderen dat onbevoegde toegang nooit zal plaatsvinden.

Lab Box doet zijn uiterste best om de vertrouwelijkheid en veiligheid van uw Persoonsgegevens te beschermen.

In geval van schending van uw persoonsgegevens verbindt Lab Box zich ertoe de Gegevensbeschermingsautoriteit onverwijld en indien mogelijk niet later dan 72 uur na kennisneming van een dergelijke schending in kennis te stellen.

Lab Box kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade die het gevolg is van een verkeerde of onwettige behandeling door derden.

5. Bewaartermijn van de gegevens

Wij verwerken uw Persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden die in dit Beleid worden uiteengezet: wij bewaren uw Persoonsgegevens wel zolang de verwerking van uw Persoonsgegevens noodzakelijk is om u in staat te stellen gebruik te maken van onze Website. Uw Persoonsgegevens worden verwijderd of geanonimiseerd na een periode van maximaal drie jaar na onze laatste uitwisseling of voor een langere periode wanneer wij hiertoe wettelijk verplicht zijn.

6. Uw rechten
De uitoefening van uw rechten is gratis en kan op elk moment gebeuren, op voorwaarde dat dit wettelijk is toegestaan. Indien en voor zover voorzien door de toepasselijke Belgische en Europese wetgeving, hebt u het recht:

a) van Lab Box de bevestiging te verkrijgen of uw persoonsgegevens al dan niet worden verwerkt en, indien dit het geval is, hebt u het recht van toegang tot de persoonsgegevens die worden verwerkt;

b) om van Lab Box, zonder onnodige vertraging, de rectificatie van onjuiste of onvolledige Persoonsgegevens te verkrijgen;

c) van Lab Box de wissing van Persoonsgegevens te verkrijgen;

d) van Lab Box de beperking van de verwerking van uw Persoonsgegevens te verkrijgen;

e) de persoonsgegevens in een gestructureerd en algemeen gebruikt, machineleesbaar formaat te ontvangen en deze persoonsgegevens door te geven;

f) bezwaar te maken tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens en te allen tijde en zonder enige rechtvaardiging bezwaar te maken tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens en/of tegen de doorgifte van uw Persoonsgegevens aan derden.

Deze rechten kunnen worden uitgeoefend door een e-mail te sturen naar privacy@lizy.com of een brief te sturen naar Lab Box SA/NV, Maliestraat/rue du Mail 50, 1050 Elsene/Ixelles, België.

Indien u van mening bent dat de verwerking van uw Persoonsgegevens in strijd is met het toepasselijke recht, hebt u het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit (de Gegevensbeschermingsautoriteit) door een e-mail te sturen naar contact@apd-gba.be of een ander e-mailadres dat door de bevoegde toezichthoudende autoriteit (https://www.dataprotectionauthority.be/contact-us) is opgegeven.  

7. Wijzigingen aan dit Beleid
Wij behouden ons het recht voor om dit Beleid te allen tijde te wijzigen. Alle wijzigingen aan het beleid zullen op de Website worden gepubliceerd. In geval van belangrijke wijzigingen in het beleid die ertoe leiden dat Lab Box uw Persoonsgegevens gebruikt op een manier die wezenlijk verschilt van de manier die werd vermeld op het ogenblik dat de gegevens werden verzameld, zullen wij u een specifieke kennisgeving bezorgen op de Website en/of u een kennisgeving per e-mail sturen.

8. Wetgeving en bevoegde rechtbanken
Dit Beleid wordt beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Belgische wetgeving die exclusief van toepassing is op elk mogelijk geschil.

Elk geschil dat voortvloeit uit of verband houdt met dit Beleid zal uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechtbanken van Brussel, België.

9. Vragen
Als u nog vragen hebt over ons beleid of de uitvoering ervan, kunt u contact opnemen met info@lab-box.com.  


Datum van laatste herziening: 14/01/2021

Cookiebeleid

Deze cookies policy is in het Engels opgesteld. Indien u het Engels niet begrijpt, neemt u contact op met Lab Box (via hello@Lab-Box.com) alvorens de applicatie ervan te aanvaarden om een vertaling of een verklaring in het Nederlands te krijgen. Door deze cookies policy te aanvaarden, verklaart u Engels en de inhoud van deze voorwaarden te begrijpen.

Het huidige cookiebeleid is opgesteld in het Engels. Als u het Engels niet machtig bent, neem dan contact op met Lab Box (via hello@Lab-Box.com) voordat u de applicatie accepteert om een vertaling of een uitleg in het Frans te ontvangen. En acceptant la présente policy cookies, vous déclarez comprendre l'anglais et le contenu des présentes conditions générales.

Lab Box SA/NV zet zich in voor de bescherming van uw privacy en neemt haar verantwoordelijkheden met betrekking tot de beveiliging van persoonsgegevens van klanten zeer serieus. Voor meer gedetailleerde informatie over privacywetgeving, aarzel niet om de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG) (de "GDPR") en de E-privacyrichtlijn (Richtlijn (EG) 2002/58 van het Europees Parlement en de Raad van 12 juli 2002 betreffende de verwerking van persoonsgegevens en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in de sector elektronische communicatie) te lezen.

Cookies beheerder

Lab-Box SA/NV (hierna: "Lab-Box")

Maliestraat 50 - 1050 Elsene/Elsene

Ondernemingsnummer: BE0680.845.473 (RLE Brussel)

Om ons te contacteren: hello@Lab-Box.com

Om toegang te hebben tot ons beleid: https://www.Lab-Box.com (de "Website") of op het menu van Lab-Box mobiele applicatie (de "Applicatie")

Toepassingsgebied
Lab-Box ("wij" of "ons") biedt dit cookiebeleid (het "Beleid"), om u te informeren over onze procedures met betrekking tot het gebruik van cookies wanneer gebruikers onze Website of Applicatie bezoeken (de "Gebruikers" of "u").

Wat zijn cookies?


Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op de harde schijf van uw computer of mobiele apparaat. Deze cookies stellen de Applicatie en de Website in staat om informatie te onthouden die de manier waarop de Applicatie en de Website zich gedragen of eruit zien verandert, zoals uw voorkeurstaal. Verder gebruiken de Applicatie en de Website cookies om de kring van gebruikers te bepalen en het gebruik van en de navigatie op de Applicatie en op de Website te vergemakkelijken (cookies worden bijvoorbeeld gebruikt om te voorkomen dat u voor gepersonaliseerde diensten telkens opnieuw moet inloggen door uw gebruikersnaam en wachtwoord in te voeren). Het gebruik van cookies is algemeen aanvaard en vrijwel alle belangrijke applicaties en websites maken er gebruik van.

Welk soort cookies worden door Lab-Box gebruikt?


De volgende cookies worden opgeslagen wanneer u de Applicatie en de Website bezoekt en gebruikt, deze cookies behoren tot het domein van onze Website en/of onze Applicatie (first-party cookies) of tot het domein van andere partijen (third-party cookies).

Cookies die essentieel zijn voor de navigatie:


Dit zijn cookies die nodig zijn om onze Applicatie en onze Website te kunnen gebruiken. Zonder deze cookies zullen bepaalde onderdelen niet correct of helemaal niet functioneren. Ze maken met name navigatie tussen de verschillende secties van onze Applicatie en onze Website mogelijk, evenals het invullen van formulieren en een veilige verificatie van uw identiteit voordat u toegang krijgt tot uw persoonlijke gegevens.

De volgende cookies zijn essentieel voor de navigatie:

_iub - functioneel - iubenda - Om uw cookievoorkeur op te slaan - tijdelijk
euconsent-v2 - functioneel - Iubenda - Om uw cookievoorkeur op te slaan - tijdelijkii. Functionele cookies:

Functionele cookies zijn bedoeld om de werking van onze Applicatie en van onze Website te vergemakkelijken en het gebruik ervan voor u een aangenamere en meer gepersonaliseerde ervaring te maken. Dit zijn cookies die bijvoorbeeld uw voorkeuren zoals taalkeuze of uw klantsegment opslaan, informatie verzamelen in formulieren voor statistische doeleinden (aantal unieke bezoekers, etc.) of een analyse mogelijk maken van hoe bezoekers de Applicatie of de Website gebruiken.

De volgende cookies zijn functionele cookies:

_ga - statistisch - Google Analytics - Registreert een unieke ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt - permanent
_gat - statistisch - Google Analytics - Wordt door Google Analytics gebruikt om het aantal aanvragen te beperken - tijdelijk
_gid - statistisch - Google Analytics - Registreert een unieke ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt - tijdelijkiii. Marketing cookies:

Wanneer u onze Website en/of onze Applicatie bezoekt, worden socio-demografische gegevens en profielgegevens verzameld en anoniem opgeslagen in een marketing cookie. Marketing cookies bevatten geen persoonsgegevens en worden door adverteerders geplaatst wanneer hun advertentie wordt geplaatst. Ze voorkomen dat u steeds weer wordt gebombardeerd met dezelfde advertentie en helpen om publiciteit te personaliseren, maar ze meten ook de effectiviteit van verschillende marketing- en publiciteitsacties.

De volgende cookies zijn marketingcookies: Geeniv. Cookies van derden:

Sommige cookies worden via onze Applicatie en onze Website geplaatst door derde partijen, bijvoorbeeld Google. Zij verbeteren met name de inhoud en werking van onze Applicatie en Website.

De volgende derde partijen hebben cookies geplaatst op onze Applicatie en onze Website:

Google
iubenda


De details van deze cookies zijn vermeld in de vorige subparagrafen.

Hoe lang bestaan cookies?


Tijdelijke cookies (of "sessiecookies") worden tijdelijk opgeslagen in uw browser of applicatie. Zodra de Gebruiker zijn browser of applicatie sluit, worden deze cookies automatisch verwijderd.

Permanente cookies (of "persistente" cookies) blijven op uw computer of mobiele apparaat staan, zelfs nadat u de browser of de applicatie hebt afgesloten. Zij maken het mogelijk de Gebruiker bij een volgend bezoek aan een website of een applicatie te herkennen. Ze blijven op het apparaat van de Gebruiker totdat hun vervaldatum is bereikt, een nieuwe versie van de cookie is geïnstalleerd, of de Gebruiker ze handmatig verwijdert.

De vervaldatum van dergelijke cookies is dertien (13) maanden.

De bovengenoemde duur is gebaseerd op de geïnformeerde toestemming van de Gebruiker en door zijn uitdrukkelijke toestemming te geven, stemt de Gebruiker in met deze duur.

Gegevens die door deze cookies worden verzameld, opgeslagen of doorgegeven

Lab-Box verzamelt en verwerkt informatie door middel van cookies. De rechtsgrondslag van dergelijke verzamelde gegevens zijn de uitvoering van een contract (art. 6, §1, b) van de GDPR), de naleving van wettelijke verplichtingen (art. 6, §1, c) van de GDPR) en legitieme belangen (art. 6, §1, f) van de GDPR). Voor meer informatie kunt u het privacybeleid in artikel 2 rechtstreeks raadplegen op [link van uw privacybeleid invoegen].

Bewaartermijn gegevens
Wij verwerken uw Persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden die in het Privacybeleid en in dit Beleid worden uiteengezet: wij slaan uw Persoonsgegevens wel op zolang uw account actief is of wanneer de verwerking van uw Persoonsgegevens noodzakelijk is om u in staat te stellen gebruik te maken van onze Applicatie en/of onze Website.

Opt-out


U kunt uw internetbrowser configureren om geïnformeerd te worden over elk verzonden cookie of om ze systematisch te weigeren door de parameters van uw browser aan te passen. Lab-Box kan de toegang, het gebruik en de werking van de Applicatie en van de Website niet garanderen indien de opslag van cookies is uitgeschakeld. Indien u marketing cookies (waaronder Google) wenst te weigeren, kunt u dit doen met behulp van de volgende website: http://www.youronlinechoices.com/

Wijzigingen in dit Beleid
Wij behouden ons het recht voor dit Beleid te allen tijde te wijzigen. Eventuele wijzigingen in het Beleid zullen worden gepubliceerd op de Applicatie en op de Website en zullen "popped-up" worden weergegeven op de Applicatie.

Wetgeving en bevoegde rechtbanken
Dit Beleid wordt beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Belgische wetgeving die exclusief van toepassing is op elk mogelijk geschil.

Elk geschil dat voortvloeit uit of verband houdt met dit Beleid zal uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechtbanken van Brussel, België.

Vragen
Indien u nog vragen heeft over dit beleid of de uitvoering ervan, kunt u contact opnemen via hello@Lab-Box.com.  


Datum van laatste herziening: 22/11/2019

Interesse? Neem gerust contact op!

Neem snel een virtuele kop koffie met ons en we laten je kennismaken met onze diensten.

Een demo krijgen
Een demo krijgen

Drink snel een virtuele kop koffie met ons en we geven je een overzicht van ons aanbod.

Dank u! Uw bericht is goed ontvangen!
Oeps! Er ging iets mis bij het verzenden van het formulier.
Sluiten